niedziela, 3 listopada 2013

Muzea- prawo pierwokupu i pierwszeństwalArt. 20. 
PIERWSZEŃSTWO
l1. Muzeum rejestrowane ma prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez muzeum zamiaru zakupu. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycie przez muzeum rejestrowane następuje po cenie z chwili zgłoszenia zamiaru zakupu.
PIERWOKUP
l2. Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji zabytku, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji.
l3. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.
l4. Sprzedaż dokonana z naruszeniem prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, oraz prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważna. 

Dawny przepis

lArt. 20. Muzeum rejestrowanemu przy nabywaniu zabytków przysługuje:

 1)   prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków - w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez muzeum zamiaru zakupu,

 2)   prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej.
 
 
Z uzasadnienia projektu nowelizacji

lPrzepisy art. 20 ustawy o muzeach dotyczące prawa pierwokupu przysługującego muzeom rejestrowanym przy nabywaniu zabytków nie są  spójne z systemem prawa cywilnego, co w praktyce może powodować zagrożenia realizacji ustawowych uprawnień tych muzeów. Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie polega na określeniu, że umowy zawarte w wyniku aukcji są umowami warunkowymi ze względu na ustawowe prawo pierwokupu przysługujące muzeum.
lProjekt określa termin, w którym muzeum może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu – prawo pierwokupu przysługuje muzeum bezpośrednio na aukcjach, oświadczenie muzeum winno być złożone niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy aukcji oraz określa zasady na wypadek, gdy z prawa pierwokupu chce skorzystać więcej niż jedno muzeum rejestrowane oraz zawiera postanowienie, ze względu na art. 599 § 2 Kodeksu cywilnego, że sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna.
lPrzedmiotem prawa pierwokupu, które przysługuje muzeom rejestrowanym  zabytki w rozumieniu art. 3 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
 
lDoprecyzowania wymaga także prawo pierwszeństwa uregulowane w art. 20 pkt 1 ustawy, gdyż obecnie obowiązujący przepis jest niejednoznaczny. Z jego analizy wynika, że jest to swoiste prawo rezerwacji obiektu w celu jego zakupienia.

lW zakresie prawa pierwszeństwa proponuje się wprowadzenie przepisu, iż muzeum rejestrowane może zgłosić podmiotowi prowadzącemu działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków chęć zakupu danego obiektu i w okresie 14 dni od daty takiego zawiadomienia, muzeum przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia danego obiektu po cenie z chwili zgłoszenia chęci zakupu, zaś sprzedaż dokonana z naruszeniem powyższego prawa pierwszeństwa jest nieważna.