piątek, 7 października 2011

Rynek sztuki zajęcia pierwsze

Zgodnie z ustaleniami publikuję zawartość dwóch slajdów.
 
Dzieło sztuki - teorie definiowania
Mimetyczna – dzieło sztuki pełni funkcję naśladowczą w odniesieniu do świata realnego lub uczuć (np. naturalizm).
2. Fenomenologiczna – powstała na gruncie nurtu filozoficznego opartego na filozofii E. Kanta – dzieło sztuki jest bytem składającym się ze swej fizyczności jak i trudno poznawalnej sfery znaczeniowej, symbolicznej
3.Socjologizmu estetycznego - dzieło sztuki stanowi twór kultury związany z danym poziomem rozwoju społecznego. Definicja dzieła sztuki powinna opierać się na analizie określonej kultury.
nM. Heidegger – sztuką jest nie tylko dzieło, ale także jego odbiór
nR. Ingarden – dzieło sztuki to przedmiot świadomościowy, intencjonalny związany z aktem twórczym i określonym zachowaniem odbiorcy decydującym o dziele jako o całości. 
Dziedzictwo kultury
(patrimonium, cultural heritage, das Kulturerbe, le patrimoine culturel)
Zasób rzeczy ruchomych i nieruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi, obyczajowymi, uznawany za zasługujący na ochronę prawną dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju, przekazania następnym pokoleniom ze względu na posiadane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne. Wartości te są istotne dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, upamiętniania wydarzeń historycznych oraz kultywowania piękna. (za J. P. Pruszyński) 

Definicja wg Tatarkiewicza
Dzieło sztuki jest odtworzeniem rzeczy bądź konstrukcją form, bądź wyrażaniem przeżyć, jednakże tylko takim odtworzeniem, taką konstrukcją i takim wyrazem, jakie są zdolne zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać
Definicja wg J. Białostockiego
Dzieło sztuki jest nieokreślone i nikt nie wie jaka jest jego definicja. Dzieło sztuki nie ma charakteru przedmiotu, ale postawa wobec niego pozwala nam na nazwanie jakiegoś przedmiotu dziełem sztuki 
Definicja wg M. Gołaszewskiej
Dzieło sztuki jest wytworem człowieka powstałym w określonej intencji, w którym widoczny jest zamiar artystyczny i który realizuje wartości estetyczne.Nie jest dziełem sztuki obiekt powstały przypadkowo, niezależnie od zamiaru twórcy.